การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 98  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพายุวดี รอดจากภัย; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ณัฐกานต์ ปัดเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยบูรพาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุวดี รอดจากภัย; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกานต์ ปัดเกษม, และอื่นๆ
2551การดำเนินงานพัฒนาครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชราภรณ์ ญาณกฤตยา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556-2557การบริหารโรงเรียน: ความกลมกลืนระหว่างองค์การราชการกับองค์การวิชาชีพสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การประยุกต์ใช้กิจกรรมการฝึกร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราดสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัตน์ ไชยชมภู, และอื่นๆ
2547การประเมินโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พระมหาชิด ศรีวิริยกุลชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา?
2554การปรับตัวของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกสู่คุณภาพของการบริหารสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วันวิภา เทียนขาว, และอื่นๆ
2556การพัฒนาทักษะวิชาชีพตามความต้องการจำเป็นของครูช่างยนต์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมโภชน์ อเนกสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวิดา ศรีสุนทร, และอื่นๆ
2556การพัฒนาพฤติกรรมการสอนภาษาไทยของครูผู้สอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม: กรณีศึกษาโรงเรียนมารีวิทย์ศิรินา โพยประโคน; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์, และอื่นๆ
2554การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประพนธ์ กระแสร์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายกรมหลวงชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พาขวัญ พันธุ์ทองดี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวลนภา หวลถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิ์สัมพันธ์) สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัจฉณพร หิรัญอมรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายทัพบดินทร์ อำเภอโคกสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมพงษ์ จิตต์สว่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2557การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนในอำเภอนิคมพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธีรา มุกดาเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2556การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยองสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ติดตาม สันติวงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
2556การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นวียา วาจาสัตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; วิจิต นิ่มนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิจิต นิ่มนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา