การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 40 จากทั้งหมด 124 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในห้องพักในบ้านพักคนชราภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; กฤษณะ ชินสาร; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2562การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2561การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2562การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2561การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์, และอื่นๆ
2563การประมวลสัญญาณภาพเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ของเภสัชภัณฑ์ปฐมภูมิ: แบบมาตรฐานของยาบรรจุเสร็จในกลุ่มยาปฎิชีวนะภักดี สุขพรสวรรค์; สมชาติ โชคชัยธรรม; ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; สุธาบดี ม่วงมี, และอื่นๆ
2558การประยุกต์หลักการลีนกับระบบตรวจติดตามภายในสุวรรณา รัศมีขวัญ; เสาวนีย ภูนาสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การประยุกต์แนวคิดของการออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดของหน้าจออุปกรณ์สำหรับระบบติดตามผลการเรียนของนักเรียนสุรางคนา ธรรมลิขิต; เกียรติศักดิ์ มุขสิกรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสุวรรณา รัศมีขวัญ; พัชราภรณ์ ศรีบัว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การปรับปรุงกระบวนการติดตามเอกสารการเงิน กรณีศึกษา กองคลังและทรัพย์สิน ม.บูรพาสุนิสา ริมเจริญ; รชิษ ธนาเตชะวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การพัฒนากรรมวิธีการผลิตผักแผ่นและการจำลองลักษณะไอโซเทอมการดูดซับความชื้นสิริมา ชินสาร; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การพัฒนาการค้นหารูปแบบปรากฎบ่อยสุดเคอันดับแรกและปรากฎอย่างสม่ำเสมอจากฐานข้อมูลรายการโกเมศ อัมพวัน; ปรีชา สิทธิชัยทวีกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การพัฒนาต้นแบบระบบรถสวัสดิการอัจฉริยะมหาวิทยาลัยบูรพาสุรางคนา ธรรมลิขิต; ธนโชติ ผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามปัญหาขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท สยามคิโต้ จำกัดคนึงนิจ กุโบลา; เจฬุรีย์ ล้ำเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ; โกเมศ อัมพวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายข้อมูลสำหรับระบบวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบองค์รวม กรณีศึกษา บริษัทนิวดอน จำกัดสุวรรณา รัศมีขวัญ; ธนินทร์ เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดของหน้าจออุปกรณ์ สำหรับระบบบริหารยุทธศาสตร์สุรางคนา ธรรมลิขิต; เจษฎา สุขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชีวนะณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; ศศิธร กิจจารุวรรณกุล; ธัญญรัตน์ เหมือนประสาท, และอื่นๆ
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฎิชีวนะ (ปีที่ 2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; ศศิธร กิจจารุวรรณกุล; ธัญญรัตน์ เหมือนประสาท, และอื่นๆ
2562การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอลพิสูจน์อัตลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาระงับปวด (ปีที่ 2)ณัฎฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์; ภักดี สุขพรสวรรค์; เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ