กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3746
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Auto Detection and Segmentation of Optic Disc and Cup in Highly Complex Environment for Supporting Medical Diagnosis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณะ ชินสาร
สุวรรณา รัศมีขวัญ
ภูสิต กุลเกษม
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง
ศิวกรณ์ อาจรักษา
เสาวลักษณ์ ธรรมนาวาศ
จิราภรณ์ วงวาล
นิลรัตน์ ก้านหยั่นทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: โรคต้อหิน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จอประสาทตา
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบุรพา
บทคัดย่อ: โรคต้อหินเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดตาบอด การตรวจหาและการรักษาในระยะแรกนั้นเป็นสิ่งสาคัญเพื่อลดการสูญเสียการมองเห็น การตรวจหาโรคต้อหิน โดยการใช้อัตราส่วนของถ้วยประสาทตาต่อจอประสาทตานั้นต้องการข้อมูลที่แม่นยำ ฉะนั้นการระบุจอประสาทตาจึงมีความสำคัญในการพัฒนาระบบสำหรับการวินิฉัยอัตโนมัติเกี่ยวกับโรคทางดวงตาที่ร้ายแรงต่าง ๆ ในงานวิจัยนี้ได้นำเสนอการ localization จอประสาทตาอัตโนมัติในภาพถ่ายจอประสาทตาในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะถูกรวมอยู่ในพื้นที่ผลลัพธ์สุดท้ายโดยการใช้ voting method วิธีการที่นำเสนอได้ทำการประเมินกับชุดข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ 7 แห่งคือ DIARETDB0, DIARETDB1, MESSIDOR, ROC, E-OPHTHA, HRF, และ ARIA databases ความแม่นยำ ของวิธีที่เสนอคือ 99.23%, 100.00%, 98.58%, 99.00%, 96.34%, 100.00% และ 91.61% ตามลำดับ สำหรับการแบ่งส่วนถ้วยประสาทตานั้นมักจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนั้นหมายความว่าวิธีการหลาย ๆ วิธีทำให้การแบ่งส่วนเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นเราจึงนำเสนอขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนจอประสาทตาและถ้วยประสาทตาแบบอัตโนมัติโดยใช้ Polar transform เพื่อสนับสนุนการทำงานและการวิเคราะห์ การแบ่งส่วนจอประสาทตาเป็นขั้นตอนที่จำเป็นสาหรับการกำหนด ROI ของถ้วยประสาทตา Polar space (PS) เปิดเผยลักษณะขอบเขตจอประสาทตาและถ้วยประสาทตาเป็น vertical transition region การดำเนินการทางสัณฐานวิทยาของ PS และการปรับรูปร่างให้เรียบจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงรูปร่างจอประสาทตาและ ถ้วยประสาทตา วิธีที่นำเสนอได้รับการทดสอบในฐานข้อมูล Drishti-gs ผลที่ได้รับการประเมินโดยใช้สามตัวชี้วัดซึ่งเป็น F-score, Boundary localization error, and overlap ประสิทธิภาพการแบ่งส่วนจอประสาทตาที่ได้คือ 91.9, 85.2 และ 13.8 ประสิทธิภาพของการแบ่งส่วนถ้วยประสาทตา คือ 87.7, 86.2 และ 12.3 ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3746
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2563_240.pdf1.96 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น