กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4060
ชื่อเรื่อง: การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Auto detection and segmentation of optic disc and cup in highly complex environment for supporting medical diagnosis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณะ ชินสาร
สุวรรณา รัศมีขวัญ
ภูสิต กุลเกษม
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง
นิลรัตน์ ก้านหยั่นทอง
ธนินท์ อินทรมณี
Ratanak Khoeun
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: จอประสาทตา - - โรค
ตา - - โรค - - การวินิจฉัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โรคที่เกิดบนจอประสาทตาของมนุษย์ส่วนใหญ่จะแสดงอาการออกทางจานประสาทตาหรือขั้วประสาทตา (Optic Disc) เช่น โรคเบาหวานและโรคต้อหินเป็นต้น ซึ่งในบางกรณีพบว่ามีสิ่งรบกวนเกิดขึ้นบนภาพถ่ายจอประสาทตา เช่น สัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญถ่ายภาพจอประสาทตา รอยแผลทีเกิดจากโรคเบาหวานขึ้นตา (Exudates) รวมไปถึงในกรณีที่จานประสาทตาเลือนลางจนมีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นจอประสาทตาของมนุษย์ โครงการวิจัยนี้จึงนำเสนอขั้นตอนวิธีสำหรับระบุตำแหน่งของจานประสาทตา (Optic Disc Localization) บนภาพถ่ายจอประสาทตาที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อนำภาพผลลัพธ์ที่ได้ไปประกอบการวินิจฉัยหรือตรวจจับตลอดจนพยากรณ์การเกิดโรคที่แสดงอาการบนภาพถ่ายจอประสาทตา ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอประกอบด้วยสามขั้นตอนหลัก คือ การปรับปรุงคุณภาพภาพโดยใช้ระบบสี YIQ และกำจัดสัญญาณรบกวนด้วยขั้นตอนวิธีทางสัณฐานภาพ (Image Morphological) จากนั้นจะเลือกคุณลักษณะในการระบุตำแหน่งของจานประสาทตาด้วยการยกเส้นเลือดออกจากพื้นหลังโดยใช้ขั้นตอนวิธีของ Tyler Coye และ จุดสิ้นสุดของเส้นเลือด จากนั้นจึงทำการระบุตำแหน่งของจานประสาทตาจากคุณลักษณะที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ จากการทดลองพบว่าขั้นตอนวิธีที่นำเสนอสามารถระบุตำแหน่งของจานประสาทตาได้ด้วยความถูกต้อง 91.11 % เมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธ๊ของ Kande et al และ Lupascu et al. ซึ่งค่าความถูกต้องอยู่ที่ 86.38% และ 87.98% ตามลำดับ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4060
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_231.pdf5.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น