กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4044
ชื่อเรื่อง: การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: 2 Dimension vertebral bone image reconstruction into 3 dimension for supporting clinical analysis and bone mass automatic calculation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุวรรณา รัศมีขวัญ
กฤษณะ ชินสาร
ภูสิต กุลเกษม
เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
จรรยา อ้นปันส์
อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์
ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ
ศิวกรณ์ อาจรักษา
เสาวลักษณ์ ธรรมนาวาศ
จิราภรณ์ วงวาล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การสร้างแบบจำลองสามมิติ
กระดูกสันหลัง
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ซอฟต์แวร์วัดมวลกระดูก
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การแบ่งส่วนข้อของกระดูกสันหลังในเพื่อวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดน้อยลง ทำให้กระดูกเสื่อม เปราะบางและแตกหักง่ายและกระดูกจะไม่สามารถทำงานหรือเคลื่อนไหวได้อย่างตามปกติ ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยทางด้านเทคนิคการประมวลผลภาพที่เสนอวิธีการแบ่งส่วนข้อของกระดูกสันหลัง ในโครงการวิจัยจึงนำเสนอขั้นตอนวิธีการแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังในภาพถ่ายรังสีเอกซ์ เพื่อช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจของแพทย์ ขั้นตอนวิธีที่นำเสนอมีด1วยกันทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมภาพ (Image Pre-processing) เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลผลภาพ, ขั้นตอนการแบ่งส่วนข้อของกระดูกสันหลัง (Segmentation) ซึ่งในขั้นตอนการแบ่งส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อยคือ การแบ่งส่วนในแนวนอน (Vertical) และการแบ่งส่วนในแนวตั้ง (Horizontal) เพื่อแบ่งส่วนข้อของกระดูกสันหลังในแนวตั้งและแนวนอน ในขั้นตอนสุดท้ายเปjนขั้นตอนการเลือกตำแหน่งที่สนใจ (Prediction) เพื่อเลือกตำแหน่งที่คาดว่าน่าจะเปjนบริเวณข้อกระดูก จากผลการทดลองพบว่าการนำเอาเทคนิคด้านการประมวลผลภาพ เข้ามาใช้ในการแยกส่วนของภาพถ่ายกระดูกสันหลังที่มีคุณภาพต่ำเพื่อนำภาพไปตรวจสอบหรือพยากรณ์โรคกระดูก โดยผ่านขั้นตอนวิธีที่มาทางผู้วิจัยได้นำเสนอ และหลังจากได้ผลลัพธ์จากกระบวนการแยกส่วนของกระดูกสันหลังแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงส่วนของผลลัพธ์ จากผลการทดลองที่ได้จะสามารถนำไปช่วยเหลือในการแนะนำผู้เชี่ยวชาญในการลดเวลาที่ใช้ในส่วนของการวาดขอบเขตของกระดูกสันหลังได้มากยิ่งขึ้น
รายละเอียด: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4044
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2564_214.pdf11.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น