การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง กนก พานทอง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 34  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง, และอื่นๆ
2561การปรับความคิดอย่างมีสติเพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษาที่ดื่มแบบเสี่ยง : การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองกนก พานทอง; เสรี ชัดแช้ม; พรรณปพร ลีวิโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของนักเรียนอาชีวศึกษาโดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะชีวิตปริญญา เรืองทิพย์; กนก พานทอง; วิริยะ ผดาศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2557การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมเอเอสคิวทรีอาร์สำหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและพัฒนาความจำในนิสิตระดับปริญญาตรีปรัชญา แก้วแก่น; กนก พานทอง; ภัทราวดี มากมี; อิทธิพัทธ์ โยธะพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2564การพัฒนาระบบสร้างข้อสอบอัตโนมัติสำหรับจัดคลังข้อสอบจำแนกตามเนื้อหาและระดับความยาก : การประยุกต์แนวคิดวิศวกรรมการประเมินปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; สุรชัย รักสมบัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การพัฒนาอินเทอแรกชั่นเกมสำหรับสร้างเสริมความสามารถในการตัดสินใจของวัยรุ่นที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; อมร สุดแสวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เสรี ชัดแช้ม; กนก พานทอง; ศราวุธ ยังเจริญยืนยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2558การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจำขณะคิดด้านภาษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล; กนก พานทอง; สุรเชษฐ์ พินิจกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2562การพัฒนาโปรแกรมคำนวณคะแนนจุดตัดตามแนวคิดของ Angoff โดยประยุกต์ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบอรณิชชา ทศตา; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2547การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสำเร็จของการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเสรี ชัดแช้ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีวิจัยการศึกษา.
2561การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความต้องการภายใน ความสนใจ และเป้าหมายการสอนที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; ปราณี ใจบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2560การวิเคราะห์ผลกระทบของถนนสร้างใหม่เพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยกนก พานทอง; ประวิทย์ ทองไชย; อรอุมา บุญพูน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2563การสงวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย : เมรุลอยอยุธยาภัทราวดี มากมี; กนก พานทอง; ปริญญา เรืองทิพย์; สถิร กิจเพ็ชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเปรียบเทียบความตรงร่วมสมัยของมาตรวัดความสุขตามทฤษฎี Perma มาตรวัดความสุข Thai mental health indicator และมาตรวัดความสุขของคนไทยกนก พานทอง; ปิยะทิพย์ ประดุจพรม; จุฑาวรรณ หันทะยุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2561การเพิ่มการรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และความใส่ใจของนักเรียนปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายกนก พานทอง; เยาวรัตน์ รัตนธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2559การเพิ่มความจำขณะคิดของผู้ใหญ่ตอนต้นโดยการใช้โปรแกรมการบริหารสายตากนก พานทอง; เล็ก แซ่เฮ้ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา