DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  โครงการวิจัยนี้นำเสนอวิธีการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติโดยจุดมุ่งหมายของปัญหาการหาเส้นทางของโมบายล์เอเจนต์ คือ การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ทำให้โมบายส์เอเจนต์ทำงานได้สำเร็จตามที่กำหนด ...
 • สุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; สุนิสา ริมเจริญ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกิจกรรมหลักซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากในเกือบทุกองค์กรและมีการประเมินค่าซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการพยากรณ์ความพยายามที่ต้องใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้มีการวิจัยด้านการประเมินมูลค่าซอฟต์แวร์ซึ ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  การวิจัยครั้งนี้ นำเสนอขั้นตอนการรู้จำเส้นชั้นความสูงหลักของภาพแผนที่ภูมิประเทศที่ได้จากการกราดภาพ (Scanning) โดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ การจัดกลุ่มข้อมูลแบบอาศัยความหนาแน่น และระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบวิธีการแพร่กระจายย้อนกลับ ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554)
  วิธีการของการตรวจจับการบุกรุกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ วิธีการตรวจจับการบุกรุกแบบอโนมาลี (anomaly intrusion detection method) และวิธีการตรวจจับการบุกรุกแบบมิสยูส (misuse intrusion detection method) โดยที่วิธีการตร ...
 • สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากซูริมิและแป้งลูกเดือย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของซูริมิ พบว่า มีปริมาณโปรตีน 15.90 เปอร์เซ็นต์ การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและกายภาพของแป้งลูกเดือย ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; เอกจิต แซ่ลิ้ม (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  การแก้ปัญหาการวางแผนย้ายแหล่งทำงานของโมบายล์เอเจนต์ด้วยวิธีการเชิงพลวัติ โดยมีจุดมั่งหมายในการแก้ปัญหาคือ การหาเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ทำให้โมบายล์เอเจนต์สามารถทำงานได้สำเร็จตามกำหนด โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเ ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์; เอกจิต แซ่ลิ้ม (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  สิ่งซึมเยิ้มข้นที่เกิดขึ้นในจอตาของผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการมองเห็นของคนไข้เบาหวาน และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตาบอดของผู้ป่วยเบาหวาน และเนื่องจากปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุภาวดี ศรีคำดี (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกิจกรรมหลักซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากในเกือบทุกองค์กรและมีการดำเนินการในหลากหลายบริบท งานวิจัยนี้ได้นำเสนอวิธีการประเมินมูลค่าของซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการพยาการณ์ความพยายามที่ต้องใช้ในการ ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  วิธีการของการตรวจจับการบุกรุกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ วิธีการตรวจจับการบุกรุกแบบอโนมาลี (Anomaly intrusion detection metod) และวิธีการตรวจจับการบุกรุกแบบมิสยูส (Misure intrusion detection metod) โดยวิธีการตรวจจับแ ...
 • สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝักพังกาหัวสุมดอกแดงกวนและฝักพังกาหัวสุมดอกแดงกึ่งแห้งด้วยวิธีออสโมซิสกับการทำแห้งโดยใช้ลมร้อน ขั้นตอนแรก เป็นการศึกษาการผลิตแป้งพังกาหัวสุมดอกแดงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกวนกึ่งสำเร็จรูป ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์; วุฒิชัย เหลืองเรืองรอง (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556)
  สิ่งซึมเยิ้มข้นที่เกิดขึ้นในจอตาของผู้ป่วยเบาหวานเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการมองเห็นของคนไข้เบาหวาน และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตาบอดของผู้ป่วยเบาหวาน และเนื่องจากปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการลักษณะดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ...
 • ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; สุนิสา ริมเจริญ; กรชวัล ชายผา (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  งานวิจัยนี้เสนอผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเทคนิคการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่แต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งถูกควบคุมด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย โดยเปรียบเทียบเทคนิคการ จำแนก 4 วิธี ได้แก่ ...
 • ภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุนิสา ริมเจริญ; กฤษณะ ชินสาร; ปิยตระกูล บุญทอง; มานิต ชาญสุภาพ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  การประมวลผลเพื่อการคำนวณความรู้สึก (Affective Computing) เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดช่องว่างของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสมองกลหรือระบบคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาระบบการประมาณผลที่สามารถจดจำหรือตอบสนองต่อสถานะทางอารมณ์ที่แต ...
 • เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; ภูสิต กุลเกษม; กฤษณะ ชินสาร; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ปิยนุช วรบุตร; จรรยา อ้นปันส์ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  วัตถุประสงค์ของขั้นตอนวิธีในการเรียนรู้คือ เพื่อให้เกิดอัตราความผิดพลาดในการเรียนรู้ข้อมูลน้อยที่สุด โดยในงานวิจัยนี้ได้ทำการปรับปรุงฟังก์ชั่นความผิดพลาดที่ใช้วัดอัตราความผิดพลาดสำหรับชุดข้อมูลที่ไม่สมดุลได้อย่างเหมาะสม ...
 • ภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; สุนิสา ริมเจริญ; กฤษณะ ชินสาร; ปิยตระกูล บุญทอง; มานิต ชาญสุภาพ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้าอัลกอริทึมในการรู้จำอารมณ์จากเสียงพูดภาษาไทย งานวิจัยประเภทนี้รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “การคณนาเชิงอารมณ์” ซึ่งสามารถลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือช่ว ...
 • ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล (คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยนี้เสนอการออกแบบสมาร์ทปลั๊ก และระบบบริหารจัดการและควบคุมสมาร์ทปลั๊ก โดยระบบที่พัฒนาขึ้นรับข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าที่แต่ละอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งถูกเฝ้าดู (monitor) และ ถูกควบคุมด้วยระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ...
 • ภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; กฤษณะ ชินสาร; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; อภิเชษฐ์ ยาใจ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การล้มถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมานักวิจัยต่างพัฒนาระบบการตรวจจับการล้มในรูปแบบของ การวิเคราะห์ผลจากภาพ โดยจะระบุสถานะของการล้มได้เมื่อผู้ล้มได้ล้มลงไปบนพื้นแล้ว ...
 • กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; ปิยตระกูล บุญทอง (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  การตรวจหามะเร็งเต้านมจะใช้เทคนิคการประมวลผลภาพทางการแพทย์มาตรวจสอบ ก้อนเนื้อที่เป็นรอยฉีกจะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้การเป็นมะเร็งเบื้องต้น ในกระบวนการตรวจสอบก้อนเนื้อที่เป็นรอยฉีกแบบอัตโนมัติจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการประมวลผลภาพ ...
 • ภูสิต กุลเกษม; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; กฤษณะ ชินสาร; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; อภิเชษฐ์ ยาใจ (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
  การตรวจจับการล้มในผู้สูงอายุยังคงเป็นหนึ่งในงานที่นักวิจัยยังคงให้ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุที่สถานการณ์ประชากรในประเทศกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมของผู้สูงอายุในเวลาอีกไม่กีปีข้างหน้า ดังนั้นจึงทำให้เกิดความต้องการ ...
 • สุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; Antony Harfield; Keovessna Vong (คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559)
  ข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในลักษณะกระแสข้อมูล (DataStream) ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้อมูลโดยทั่วไป กล่าวคือ เป็นข้อมูลที่มีคุณสมบัติของการมีความต่อเนื่อง ของค่าข้อมูลและการมาถึงของข้อมูลที่มีความเร็วสูง ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account