DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "บุญชู บุญลิขิตศิริ"

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Author "บุญชู บุญลิขิตศิริ"

Sort by: Order: Results:

 • ภรดี พันธุภากร; เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์; บุญชู บุญลิขิตศิริ; นิกร กาเจริญ (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555)
  งานวิจัยเรื่อง กลุ่มศิลปินทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบรวมสมัย สาขาทัศนศิลป์ในภาคตะวันออก มีวัตถุปะสงค์เพื่อการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่างศิลปิน การรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานศิลปะในสาขาทัศนศิลป์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออก รูปแบบ ...
 • บุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560)
  งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตามีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์เอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผู้พิการทางสายตารว ...
 • บุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558)
  งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออกนี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสงเคราะห์เอกสารและศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออกรวมทั้งพื่อ ...
 • บุญชู บุญลิขิตศิริ; ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร (คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557)
  งานวิจัยโครงการ รูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก ในระยะที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อสังเคราะห์เอกสารและศึกษาความเห็นของผู้เชี่ยวชาฐเกี่ยวกับรูปแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมเสมือนภาคตะวันออก ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account