DSpace Repository

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Browsing รายงานการวิจัย (Research Reports) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Siam Yimsiri (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2018)
  งานวิจัยนี้ประมาณปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนของบ่อฝังกลบขยะเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี การศึกษาได้สำรวจปริมาณและส่วนประกอบของขยะในบ่อฝังกลบ นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบคุณสมบัติของน้ำชะขยะ จากนั้นทำการประมาณปริมาณขยะและน้ำชะ ...
 • วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537)
  การศึกษาสมดุลวัฏภาคของสารละลายสารลดแรงตึงผิวโซเดียมโดเดคซิลซัลเฟตที่ช่วงความเข้มข้นระหว่าง 5x10-4 ถึง 5x10 -2 โมลาร์ เมื่อมีแคลเซียมคลอไรด์ที่ช่วงความเข้มข้นระหว่าง 5X10 -4 ถึง 5x10-2 โมลาร์ ณ อุณหภูมิ 25 'C โดยสังเกตกา ...
 • สมมาตุ มหารักษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545)
  การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาภาวะหนี้สินและปัจจัยที่มีผลต่อภาวระหนี้สินของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545 โดยมุ่งศึกษาการใช้จ่ายในการครองชีพและหนี้สินกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลั ...
 • ปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ; วิศรุดา ศุภรังสรรค์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546)
  จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เพื่อตรวจสอบค่าความส่องสว่างของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนำค่าความส่องสว่างเฉลี่ยที่ได้จากการวัดมาเปรียบเทียบกับค่าความส่องสว่างมาตรฐาน (CIE No.29.2,1986) ...
 • ทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเวลาที่เหล็กเสริมในคอนกรีตเริ่มเกิดสนิม และหาสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ทนทานต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตเนื่องจากเกลือคลอไรด์ โดยวิะีการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซล ทำการศึกษาการเกิดสนิม ...
 • สยาม ยิ้มศิริ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมปฐพีของชั้นดินในบริเวณต่างๆ ในเขตจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยเป็นการรวบรวมจากข้อมูลของบริษัทเจาะสำรวจดินที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายและโครงการนี้สนใจในข้อมูลพื้นฐานเท่านั ...
 • อานุภาพ บุญส่งศรีกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงงานนี้เป็นการออกแบบ สร้างเครื่องทอดอาหารอัตโนมัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการความเป็นอิสระไม่ต้องเสียเวลาในการทอด อีกทั้งป้องกันน้ำมันกระเซ็นสู่ผู้ทอด ไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตเบอร์ AT89C51 เป็นตัวควบคุม ...
 • ทวีชัย สำราญวานิช; เดชบดินทร์ ศิริ; สิทธิชัย เพียรขุนทด; วิชิต พุฒิสันติกุล; วรรณวรางค์ รัตนานิคม (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การแพร่ของเกลือคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเถ้าลอย และหาสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ต้านทานการแพร่ของเกลือคลอไรด์ที่ดี โดยได้ทำการหล่อตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ...
 • ภูริกา โพธิรักษานนท์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวอย่างแหล่งดินที่ดีที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐดินซีเมนต์ประสาน และออกแบบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่างปูนซีเมนต์และดิน เพื่อที่จะสามารถผลิ ...
 • ภูริกา โพธิรักษานนท์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวอย่างแหล่งดินที่ดีที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐดินซีเมนต์ประสาน และออกแบบอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดระหว่างปูนซีเมนต์และดิน เพื่อที่จะสามารถผลิ ...
 • อุทัย ประสพชิงชนะ; เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ; ธีรภาคย์ เอื้อสถาพรกิจ; พสธร ทาเจริญ; อัคคธี ศรีประไพ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงงานนี้ได้ทำการออกแบบและสรร้างเครื่องดักฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเครื่องดักฝุ่นแบบเคลื่อนที่ได้ โดยการศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในการออกแบบนั้นเริ่มจากการใช ...
 • ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ; ภัคพงศ์ จันทเปรมจิตต์; บรรพต ชมภูเพชร; ฤกษ์ชัย วนิชประภาพร; วรรณพล พิทักษ์สมบัติ; เอกชัย สิทธิชู; ณพฤกษ์ สุเนตร (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  ในปัจจุบันการผลิตข้าวหลามหนองมนมี 2 แบบ คือการเผาแบบดั้งเดิมเป็นการเผาโดยการขุดหลุมเผาบนพื้นซึ่งต้องการพื้นที่ในการเผามากแต่ให้กลิ่นของข้าวหลามแบบดั้งเดิม และการเผาโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นการเผาในเตาที่ใช้พื้นที่ไม่มากและสะดวก ...
 • อุทัย ประสพชิงชนะ; มัณฑนา รังสิโยภาส; ดำรงณ์ เขจรสัตย์; ทรงพล เพิ่มทรัพย์; ทะนงเดช ประตี (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะเครื่องปรับอากาศแบบอัดไอด้วยการทำความเย็นให้กับอากาศแบบระเหยน้ำที่คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และได้ศึกษาถึงปัจจัยของความเร็วและอุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศที่ผ่านคอนเดนเซอร์ ...
 • ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้เคลือบกระจกในการป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-fogging) และทำการศึกษาถึงผลกระทบของความเป็นกรด – ด่าง ของสารละลายตั้งต้นไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมได้โด ...
 • วรรณวรางค์ รัตนานิคม; ทวีชัย สำราญวานิช; สิทธิชัย เพียรขุนทด; เดชบดิทร์ ศิริ; วิชิต พุฒิสันติกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเกลือคลอไรด์วิกฤตของการสนิมเหล็ก เสริมในคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย และหาสัดส่วนผสมคอนกรีตที่ต้านทานการเกิดสนิมของเหล็กเสริมได้ดี โดยได้ทำการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ...
 • ปราณี วงศ์จันทร์ต๊ะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ เพื่อตรวจสอบค่าความส่องสว่างของแสงธรรมชาติที่ตกกระทบบนพื้นระนาบใช้งานภายในอาคารของอาคารสูงในเขตภาคตะวันออก โดยนำค่าความส่องสว่างเฉลี่ยของแสงธรรมชาติที่ได้จากการวัด มาเปรียบเทียบกับค่าความส่องสว่างมาตรฐาน ...
 • ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บพลังงานของระบบตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แสงที่สามารถเก็บพลังงานได้ โดยมีไททาเนียมไดออกไซด์ (Tio3) ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานและทังสเตนไตรอออกไซด์ (Wo3) ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บพลังงาน ...
 • อานนท์ วงษ์แก้ว (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547)
  โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุไฟเบอร์พลาสติก เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการซ่อมแซมและเสริมกำลังคอนกรีตด้วยแผ่นไฟเบอร์ และนำเสนอวิธีการที่เหมาะสมและประหยัดในการซ่อม ...
 • ชุติมา จารุศิริพจ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
  ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาที่แอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับไตรลีเซอไรด์ในน้ำมันพืช โดยมีด่างหรือกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของน้ำมันปาล์มที่เหลือจากการประกอบอาหารกับเอทานอล ...
 • สยาม ยิ้มศิริ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548)
  โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ triaxial test จากการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายนอกโดยใช้ LVDT และการวัดความเครียดในแนวตั้งจากภายในโดยใช้ proximity transducer เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการวัดความเครี ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account