กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9972
ชื่อเรื่อง: คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The qulity of life elder in smed municiplity, mung chonburi distrct, chonburiprovince
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เอกวิทย์ มณีธร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
นิธิภัทร ชิตานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ผู้สูงอายุ -- คุณภาพชีวิต -- ไทย -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์(รม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9972
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60920286.pdf5.67 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น