กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9962
ชื่อเรื่อง: เศรษฐศาสตร์การเมืองของฟุตบอลไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Politicl economy of thi ntionl footbll
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โอฬาร ถิ่นบางเตียว
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
กรุงไท นพรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
คำสำคัญ: วิทยานิพนธ์?aปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
ฟุตบอล
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (รด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9962
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
57820021.pdf11.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น