กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/989
ชื่อเรื่อง: การศึกษาภูมิคุ้มกันและการประยุกต์ใช้บีต้ากลูแคนในหอยหวาน Babylonia areolata Link 1807
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The immune system and application of B-1,3 glucan in Babylonia areolata Link 1807en
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชลี ไพบูลย์กิจกุล
มลฤดี สนธิ
เบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุล
บัญชา นิลเกิด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คำสำคัญ: การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
หอยหวาน - - วิจัย
หอยหวาน - - การเลี้ยง
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
บทคัดย่อ: จากการศึกษาเม็ดเลือดหอยหวานโดยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบเม็ดเลือด 2 ชนิด คือ เวลล์ไฮยาลิโนไซต์ และแกรนูลโซตื (1) เซลล์ไฮยาลิโนไซต์ มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และในไซโตพลาสซึมมีแกรนนูลในปริมาณที่น้อยมาก หรือไม่มีเลย (2) เซลล์แกรนนูลไซต์ ประกอบไปด้วย,เซลล์ที่มีทั้งแกรนนูลขนาดเล็ก และแกรนูลขนาดใหญ่มากมาย เซลล์ชนิดนี้พบในปริมาณมากกว่าไฮยาลิโนไซต์ และน่าจะเป็นเซลล์หลัก ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านการติดเชื้อโรคของหอยหวาน สำหรับการทดลอง การยอมรับเชื้อของหอยหวาน เมื่ออยู่ในสภาวะความเครียด อันเนื่องมาจากคุณภาพน้ำ พบว่า การยอมรับเชื้อของหอยหวานจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อปริมาณไนไตร์ทเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิสูงขึ้นที่ 32 องศาเซลเซียส และจากการทดลองใช้ในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยคุณภาพน้ำต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของหอยหวาน นอกจากนี้ยังพบว่า เบต้ากลูแคน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของหอยหวานได้ดีที่สุด เมื่อแช่หอยหวาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเลี้ยงที่สภาวะปกติ รวมทั้ง เบต้า-กลูแคน มีผลส่งเสริม bactericidal activity ในน้ำเลือดของหอยหวานเช่นกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/989
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_177.pdf3.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น