กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/989
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชลี ไพบูลย์กิจกุลth
dc.contributor.authorมลฤดี สนธิth
dc.contributor.authorเบ็ญจมาศ ไพบูลย์กิจกุลth
dc.contributor.authorบัญชา นิลเกิดth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะเทคโนโลยีทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:57Z
dc.date.issued2553
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/989
dc.description.abstractจากการศึกษาเม็ดเลือดหอยหวานโดยเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบเม็ดเลือด 2 ชนิด คือ เวลล์ไฮยาลิโนไซต์ และแกรนูลโซตื (1) เซลล์ไฮยาลิโนไซต์ มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ และในไซโตพลาสซึมมีแกรนนูลในปริมาณที่น้อยมาก หรือไม่มีเลย (2) เซลล์แกรนนูลไซต์ ประกอบไปด้วย,เซลล์ที่มีทั้งแกรนนูลขนาดเล็ก และแกรนูลขนาดใหญ่มากมาย เซลล์ชนิดนี้พบในปริมาณมากกว่าไฮยาลิโนไซต์ และน่าจะเป็นเซลล์หลัก ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านการติดเชื้อโรคของหอยหวาน สำหรับการทดลอง การยอมรับเชื้อของหอยหวาน เมื่ออยู่ในสภาวะความเครียด อันเนื่องมาจากคุณภาพน้ำ พบว่า การยอมรับเชื้อของหอยหวานจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อปริมาณไนไตร์ทเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิสูงขึ้นที่ 32 องศาเซลเซียส และจากการทดลองใช้ในครั้งนี้พบว่า ปัจจัยคุณภาพน้ำต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของหอยหวาน นอกจากนี้ยังพบว่า เบต้ากลูแคน สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของหอยหวานได้ดีที่สุด เมื่อแช่หอยหวาน 24 ชั่วโมง ก่อนนำไปเลี้ยงที่สภาวะปกติ รวมทั้ง เบต้า-กลูแคน มีผลส่งเสริม bactericidal activity ในน้ำเลือดของหอยหวานเช่นกันth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีth_TH
dc.subjectการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันth_TH
dc.subjectหอยหวาน - - วิจัยth_TH
dc.subjectหอยหวาน - - การเลี้ยงth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.titleการศึกษาภูมิคุ้มกันและการประยุกต์ใช้บีต้ากลูแคนในหอยหวาน Babylonia areolata Link 1807th_TH
dc.title.alternativeThe immune system and application of B-1,3 glucan in Babylonia areolata Link 1807enen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2553
dc.description.abstractalternativeHemocytes of Babylon (Babylonia areolata) were studied under electron microscopy. Two types of hemocytes were described: hyalinocyte cells and granulocyte calls. (1) Hyalinocyte calls contained a large nucleus with a few small granules (SG) in cytoplasm. (2) Granulocyte cells whose cytoplasm showed the abundant of 2 types of granules; small granules (SG) and large granules (LG). Hyalinocyte cells were less abundant than granulocte, hence the granulocyte cells were the main cell type in against pathogens. The susceptibility of Babylon against V. alginolyticus increased directly with nitrite concentration and high temperature (32' C). From our research, changes in ammonia, nitrite concentration, salinity and temperature have effected the immune response of Babylon. Our results also indicate the ability ofbeta-glucans to increase immune response parameters in Babylon after 24 h of immersion and suggest the effect of beta-glucans in bactericidal activity in Babylon hemolyph.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2566_177.pdf3.05 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น