กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9693
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของนายทหารชั้นประทวนในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The involvement to surveillnce the drug problem of noncommissioned officer in the 21st infntry regiment, queen's gurd mphur mung chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนวัฒน์ พิมลจินดา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชนบดี มียัง
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
คำสำคัญ: ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รปม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2562
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9693
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59930124.pdf1.44 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น