กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9594
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสมรรถนะของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The competency development of thi locl journlists
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กฤษณา โพธิสารัตนะ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สุรัติ สุพิชญางกูร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ดรัณ วันทิพพา
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์.
คำสำคัญ: วิทยานิพนธ์ ?aปริญญาเอก
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นักหนังสือพิมพ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: ดุษฎีนิพนธ์ (ปรด)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9594
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
52870308.pdf2.65 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น