กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9567
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problem nd obstcles in criminl prevention nd suppression in sensuk police sttion, chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
อลิสา ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ตำรวจ -- การทำงาน
อาชญากรรม -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920739.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น