กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9518
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorศุภฤกษ์ คณิตวรานันท์
dc.contributor.advisorปิติวรรธน์ สมไทย
dc.contributor.authorวัชระ ถินถาวร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2023-09-18T06:17:20Z
dc.date.available2023-09-18T06:17:20Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9518
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการสอบคือการวัดผลของการเรียนรู้ของการศึกษาในระดับต่าง ๆ โดยการสอบนั้นมีความสำคัญมากในการศึกษา แต่ในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนนั้นก็ยังมีด้านความสามารถหลายอย่างไม่สามารถวัดได้จากการทำข้อสอบโดยเฉพาะการสอบ O-NET ที่ไม่สามารถวัดคุณภาพของตัวผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ๆ เพราะการสอบที่เน้นการติวข้อสอบนั้นไม่สามารถวัดคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ คุณธรรม และคุณค่าชีวิตของผู้เรียนได้ การศึกษานั้นควรเป็นไปเพื่ออิสรภาพของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ใช้วัดคุณค่าของชีวิต การสอบ O-NET เป็นเพียงการวัดความรู้จากเพียงแค่ 4 วิชา แต่กลับถูกนำมาใช้ในการประเมินตัดสินคุณค่าของตัวนักเรียน ซึ่งตัวผู้เรียนนั้นมีความสามารถหรือความฉลาดบนความแตกต่างระหว่างบุคคล ความฉลาดนี้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ตามหลักทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน ซึ่งทั้ง 8 ด้านนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยการสอบทั้งหมด และคุณค่าของชีวิต มีหลายด้านที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยการสอบ เช่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ คือ คุณค่าของชีวิต การสอบจึงไม่สามารถนำมาใช้วัดความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถใช้ในการตัดสินคุณค่าของชีวิต เกิดความขัดแย้งระหว่างการสอบกับคุณค่าของชีวิต เป็นผลให้เกิดการวิจัยเชิงสร้างสรรค์นี้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ แสดงความขัดแย้งระหว่างการสอบกับคุณค่าของชีวิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ไร้วิญญาณในการศึกษาเรียนเพื่อเพียงแค่สอบ และนำเสนอความคิดออกมาในรูปแบบผลงานทัศนศิลป์ สะท้อนมุมมองให้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตที่แท้จริง
dc.language.isoth
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectการสอบ
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.subjectความขัดแย้ง
dc.titleการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงความขัดแย้งระหว่างการทดสอบกับคุณค่าของชีวิต
dc.title.alternativeCretive visul rt tht the discrepncy between the test with the vlue of life
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe test is a measure of the learning of various levels of education. The exam is very important in the study. However, the student’s learning has many abilities, cannot be measure by the test. In particular, the O-NET is not able to measure the quality of the student in a truly way because of the exam that focuses on it. It is not possible to measure the desirable characteristics and the value of the student’s lives. Student should go to freedom of life. It in not a measure of the value of life. The O-NET test is a measure of the knowledge from just 4 subjects, but it is taken to estimate. To judge the value of the student, the student has the ability or ingenuity on the difference between individuals. The ingenuity is contained in all humans, according to the 8-side theoretical theory, which is all 8 aspect of this. The entire exam cannot be measured. And the value of life there are several aspects that are not three vehicles measured by exam such as desirable, moral, ethical features. These are the value of life. The examination cannot be used to measure the human being. Cannot be used to judge the value of life. Result in a conflict. Between the examination and the value of life. Creative Research to create Visual arts shows a conflict between the exam and the value of life to show a boundless life in education. Lean to simply test. The concept of visual arts is to reflect the perspective of the true life.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.degree.nameศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
56920650.pdf3.08 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น