กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9502
ชื่อเรื่อง: การออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Yi-ology five theory pply to originl jewelry design get through reserch five theory then pply to originl jewelry design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Zhang, Yan
ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
จาง, ยัน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
เครื่องประดับ -- การออกแบบ
เครื่องประดับ -- จีน -- การตลาด
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศของโลกที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุด ซึ่งหนึ่งในความเป็นอารยธรรมนั้นก็คือคัมภีร์อี้จิง ที่รวบรวมที่มาของปรัชญาจีน และสะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน โดยปราชญ์จีนโบราณและราชวงศ์ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาได้สร้างคัมภีร์อี้จิงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยอาศัยการผันแปรของสรรพสิ่ง ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน และธาตุทั้งห้ายังเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์อี้จิงที่จะใช้เพื่อเป็นตัวแทนของการสร้างและแสดงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งคัมภีร์อี้จิงถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านปรัชญา การแพทย์แผนจีน การพยากรณ์และปฏิทิน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมแก่นสำคัญของวัฒนธรรมจีน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนในเชิงลึกรวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญในการ ออกแบบผลงานต้นแบบเครื่องประดับเกี่ยวกับธาตุทั้งห้าที่สื่อถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศจีน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีโบราณของจีน เพื่อให้ได้ซึ่งเครื่องประดับที่เหมาะสมกับธาตุทั้ง 5 ของผู้บริโภค
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9502
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920293.pdf3.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น