กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9502
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorZhang, Yan
dc.contributor.advisorชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
dc.contributor.advisorเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
dc.contributor.authorจาง, ยัน
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2023-09-18T06:17:12Z
dc.date.available2023-09-18T06:17:12Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9502
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศของโลกที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุด ซึ่งหนึ่งในความเป็นอารยธรรมนั้นก็คือคัมภีร์อี้จิง ที่รวบรวมที่มาของปรัชญาจีน และสะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน โดยปราชญ์จีนโบราณและราชวงศ์ยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาได้สร้างคัมภีร์อี้จิงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติโดยอาศัยการผันแปรของสรรพสิ่ง ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน และธาตุทั้งห้ายังเป็นแกนหลักของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์อี้จิงที่จะใช้เพื่อเป็นตัวแทนของการสร้างและแสดงความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งคัมภีร์อี้จิงถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านปรัชญา การแพทย์แผนจีน การพยากรณ์และปฏิทิน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมแก่นสำคัญของวัฒนธรรมจีน ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมจีนในเชิงลึกรวมถึงใช้ความเชี่ยวชาญในการ ออกแบบผลงานต้นแบบเครื่องประดับเกี่ยวกับธาตุทั้งห้าที่สื่อถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมของประเทศจีน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีโบราณของจีน เพื่อให้ได้ซึ่งเครื่องประดับที่เหมาะสมกับธาตุทั้ง 5 ของผู้บริโภค
dc.language.isoth
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.subjectเครื่องประดับ -- การออกแบบ
dc.subjectเครื่องประดับ -- จีน -- การตลาด
dc.titleการออกแบบเครื่องประดับเชิงประยุกต์เพื่อเสริมธาตุทั้ง 5 ตามคัมภีร์อี้จิงฉบับโจวอื้
dc.title.alternativeYi-ology five theory pply to originl jewelry design get through reserch five theory then pply to originl jewelry design
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeChina is one of the four ancient civilizations in the world, which has a long history and culture. Among many Chinese cultures, The Book of Changes is the general source of Chinese philosophy and the representative of Chinese traditional culture. The Book of Changes is praised by ancient Chinese sages and great figures, philosophers and thinkers, who have created numerous classics based on it. In The Book of Changes, it describes the ethics of human beings and events from the universal view of life and the transfer of the laws of nature to people and things. The content of this book is very vast and it covers everything. The theory of five elements is also the core of Chinese traditional culture. It is a system theory contained in The Book of Changes, which is used to express the formation and relationship of everything. It is widely used in philosophy, traditional Chinese medicine, fortune telling, calendars and so on. In order to carry forward the essence of Chinese culture, I want to have a deep understanding of Chinese culture, and use my professional ability to design a set of original exquisite jewelry related to the theory of five elements.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.degree.nameศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920293.pdf3.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น