กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9495
ชื่อเรื่อง: จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The lhu’s ethnic world-originte epic “mupmip” pinting
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Lu yang
ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
ภานุ สรวยสุวรรณ
หยาง,ลู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: จิตรกรรม -- จีน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง “จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชนเผ่าลาหู่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชนเผ่าลาหู่ รูปแบบการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนต้องการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม อันจะทำให้บุคคลภายนอกชนเผ่าลาหู่ได้รู้จัก เข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการสืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชนเผ่าลาหู่ มหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ ผ้า”และการสืบทอด พบว่า “มู่ผ้ามี่ผ้า” เป็นมหากาพย์การสร้างโลกประเภทร้อยกรองฉบับยาวที่แพร่หลายมากที่สุดของชนเผ่าลาหู่ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ได้แก่ การสร้างฟ้าดิน การสร้างสรรพสิ่ง การสร้างมนุษย์และวิถีชีวิตของชาวลาหู่ ปัจจุบัน มีวิธีการสืบทอดหลัก คือ การบอกเล่าแบบปากต่อปากและกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตอาจจะไร้ซึ่งผู้สืบทอด ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชาวลาหู่ โดยแบ่งภาพวาดตามเนื้อเรื่องได้เป็น 4 ภาพ คือ 1) ว่างเปล่า 2) อิสระ 3) สร้าง และ 4) สืบทอด ซึ่งผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้สามารถทำให้ผู้คนทั่วไปได้เรียนรู้ รู้จัก และเข้าใจประวัติศาสตร์ชนชาติของชนเผ่าลาหู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นและทำให้เกิดกระบวนการผลิตซ้ำงาน จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลกของชนเผ่าลาหู่
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9495
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920290.pdf3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น