กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9495
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorLu yang
dc.contributor.advisorชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร
dc.contributor.advisorภานุ สรวยสุวรรณ
dc.contributor.authorหยาง,ลู
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2023-09-18T06:17:05Z
dc.date.available2023-09-18T06:17:05Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9495
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยเรื่อง “จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชนเผ่าลาหู่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชนเผ่าลาหู่ รูปแบบการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนต้องการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชนเผ่าลาหู่ออกมาในรูปแบบของงานจิตรกรรม อันจะทำให้บุคคลภายนอกชนเผ่าลาหู่ได้รู้จัก เข้าใจและตระหนักถึง ความสำคัญของการสืบทอดและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อยและมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยชนเผ่าลาหู่ มหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ ผ้า”และการสืบทอด พบว่า “มู่ผ้ามี่ผ้า” เป็นมหากาพย์การสร้างโลกประเภทร้อยกรองฉบับยาวที่แพร่หลายมากที่สุดของชนเผ่าลาหู่ ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ได้แก่ การสร้างฟ้าดิน การสร้างสรรพสิ่ง การสร้างมนุษย์และวิถีชีวิตของชาวลาหู่ ปัจจุบัน มีวิธีการสืบทอดหลัก คือ การบอกเล่าแบบปากต่อปากและกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตอาจจะไร้ซึ่งผู้สืบทอด ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสรรค์จิตรกรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมมหากาพย์การสร้างโลก “มู่ผ้ามี่ผ้า” ของชาวลาหู่ โดยแบ่งภาพวาดตามเนื้อเรื่องได้เป็น 4 ภาพ คือ 1) ว่างเปล่า 2) อิสระ 3) สร้าง และ 4) สืบทอด ซึ่งผลงานจิตรกรรมในครั้งนี้สามารถทำให้ผู้คนทั่วไปได้เรียนรู้ รู้จัก และเข้าใจประวัติศาสตร์ชนชาติของชนเผ่าลาหู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นและทำให้เกิดกระบวนการผลิตซ้ำงาน จิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลกของชนเผ่าลาหู่
dc.language.isoth
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectจิตรกรรม -- จีน
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.titleจิตรกรรมมหากาพย์การสร้างโลก "มู่ผ้ามี่ผ้า" ของชนเผ่าลาหู่
dc.title.alternativeThe lhu’s ethnic world-originte epic “mupmip” pinting
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThis article is part of the research called “The Lahu’s ethnic world-originate epic “Mupamipa” painting”, which aims to study the lahu’s ethnic world-originate epic “mupamipa”, inheritance of cultural heritage and to inherit the cultural heritage of the Lahu in the form of painting. It will make people outside the lahu’s ethnic known, understand and recognize the importance of heritage inheritance and heritage conservation and the lahu’s ethnic world-originate epic “mupamipa”. This investigates have two steps as below: Step 1: Learningabout the lahu’s ethnic, the lahu’s ethnic : world-originate epic “mupamipa” and Inheritance found that “mupamipa” Is the epitome of the world’s longestserving poem of lahu. There are 4 main parts: creating a heavenly earth, creating the thing on earth, creating human and lahu’s ethnic lifestyle. Nowadays, there is a way to inherit the principle which is viral and facing the inheritance without successor Step 2: Creativity Painting to inherit the lahu’s ethnic world-originate epic “mupamipa”: the story is divided into 4 pictures which are 1) Space2) Independent 3) Create and 4) Inherit. This painting can make people learn, knowing, and understanding the history of the lahu’s ethnic. Moreover, people are easier people is easier to understand lahu’s ethnic and to reproduce the lahu’s ethnic world-originate epic painting process.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineทัศนศิลป์และการออกแบบ
dc.degree.nameศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920290.pdf3.33 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น