กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8719
ชื่อเรื่อง: คุณภาพการให้บริการาของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Service qulity of registrtion nd identifiction crd section district office of stthip Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุณี หงษ์วิเศษ
รุ่งทิพย์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: ธรรมรัฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
บริการสาธารณะ
ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของกลุ่มงาน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาขอรับบริการกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย Paired samples test ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึกษาปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท/ เดือน โดยประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจโดยประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังโดยรวมต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับน้อย และการรับรู้ที่มีต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังกับการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8719
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59930116.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น