กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8719
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุณี หงษ์วิเศษ
dc.contributor.authorรุ่งทิพย์ ศรีทอง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
dc.date.accessioned2023-06-06T04:20:59Z
dc.date.available2023-06-06T04:20:59Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8719
dc.descriptionงานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ที่มีต่อการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความคาดหวังที่มีต่อการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของกลุ่มงาน ฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาขอรับบริการกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วย Paired samples test ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ การศึกษาปริญญาตรีรายได้เฉลี่ย 15,001-25,000 บาท/ เดือน โดยประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจโดยประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังโดยรวมต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับน้อย และการรับรู้ที่มีต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากและผลการเปรียบเทียบการรับรู้และความคาดหวัง ที่มีต่อคุณภาพการให้บริการประชาชนของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังกับการรับรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
dc.language.isoth
dc.publisherวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectธรรมรัฐ
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
dc.subjectบริการสาธารณะ
dc.subjectที่ว่าการอำเภอสัตหีบ
dc.titleคุณภาพการให้บริการาของกลุ่มงานฝ่ายทะเบียนและบัตรที่ว่าการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี
dc.title.alternativeService qulity of registrtion nd identifiction crd section district office of stthip Chonburi province
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this study was threefold. First, it aimed at examining the public’s perception of quality of service provided by a section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province. Also, this study intended to investigate a level of expectation among the public toward the quality of service given by the section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province. The third purpose of this study was to compare the public’s level of perception and expectation toward the quality of service given by the section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province. The subjects participating in this study were 400 people using service at the section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province. The instrument used to collect the data was a questionnaire. The collected data were analyzed by percentage, mean, and standard deviation. Also, the test of paired sample t-test was used to test the statistical hypotheses, The results of the study revealed that the majority of service users were female, aged 31-40, being single, holding a bachelor’s degree, having a monthly income of 15,001-25,000 baht, and working as government officers/ officers in state enterprises. Most of the subjects demonstrated a low level of expectation toward the quality of service given by the section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province. Their perception of the quality of service given by the section of registration and identification cards at Sattahip District Office, Chon Buri Province was found at a high level. Finally, based on the results from the comparison, it was shown that there were statistically significant differences in the level of perception.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
dc.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
59930116.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น