กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/869
ชื่อเรื่อง: สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The architectural style in the reign of King Rama V appearing in the provinces of Eastern region
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ เถาทอง
ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัติ
นพดล ใจเจริญ
อรอนงค์ เถาทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ภูมิศาสตร์มนุษย์ - - ไทย (ภาคตะวันออก)
สถาปัตยกรรม - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ 5
สถาปัตยกรรมไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัย เรื่อง สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 3 ในมณฑลการปกครองของภาคตะวันออก เป็นการวิจับเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมไปศึกษา สถาปัตยกรรมประเภทอาคาร/เรือน ร่วมสมัยที่มีหลักฐานปรากฏในมณฑลเทศาภิบาล ปราจีน และ จันทบุรี ในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437 – 2453 โดยศึกษาจากการสำรวจภาคสนาม เอกสารทางประวัติศาสตร์ เอกสารอื่นๆ ภาพถ่ายเก่า และ การ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึง สถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 มีการปลูกสร้างกันมากในเขตศูนย์กลางที่ตั้งมณฑล และ บริเวณใกล้เคียง ในระยะแรกตัวอาคาร/เรือน มักนิยมสร้างหันหน้าออกสู่แม่น้ำตามเส้นทางสัญจรสายหลักมาแต่เดิม เช่น แม่น้ำบางปะกง และ แม่น้ำจันทบุรี ต่อเมื่อระบบการวางผังเมืองได้เริ่มมีบทบาทต่อการจัดการพื้นที่ของมณฑลทั้งสอง มีผลให้การวางตำแหน่งของตัวอาคาร/เรือน บนผังบริเวณที่ต้องหันไปหาแนวถนนแทน อีกทั้งมีการจัดแบ่งเขตระหว่างที่พักอาศัย และ เขตสถานที่ราชการจากกันอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน รูปแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ บ้านพักข้าราชการ มีการก่อสร้างตามแบบอิทธิพลตะวันตกเป็นจำนวนมาก และอาศัยแบบอย่างมาจากเมืองหลวง มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ใช้สอยในตัวอาคาร/ เรือน มีการแบ่งกั้นเป็นห้องๆ ในขณะที่เรือนสามัญชน และอาคารทางศาสนายังดำรงลักษณะไทยแบบตามประเพณีไทยท้องถิ่นไว้ ถึงแม้มีอิทธิพลในองค์ประกอบส่วนรองของสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น ในมณฑลปราจีน และมณฑลจันทบุรี มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมต่างชาติเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบ้างแล้ว อิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาเสริมใหม่ยิ่งช่วยสรรสร้างพหุลักษณ์ของสถาปัตยกรรมรัชกาลที่ 5 ในสองมณฑลให้แจ่มชัดขึ้น มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/869
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf536.88 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf140.7 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf3.31 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3(95-184).pdf3.47 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3(185-258).pdf3.25 MBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf122.48 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น