กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8598
ชื่อเรื่อง: ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Problem nd obstcles in criminl prevention nd suppression in sensuk police sttion, chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
อลิสา ยิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ตำรวจ -- การทำงาน
อาชญากรรม -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจในสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานี ตํารวจภูธรแสนสุขอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 113 คน โดยสามารถจัดเก็บแบบสอบถามกลับมาได้ เป็นจํานวน 103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.15 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีและใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานี ตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในะดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมีรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลางอีก 5 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านการประสานงานภายนอกหน่วยงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตามลําดับ 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีอายุราชการและ ประสบการณ์การทํางานในสายป้องกัน และปราบปรามต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรส และระดับชั้น ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8598
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920739.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น