กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8598
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorอลิสา ยิ้มประเสริฐ
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-06-06T04:00:57Z
dc.date.available2023-06-06T04:00:57Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8598
dc.descriptionงานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตํารวจในสายงานป้องกันและปราบปรามของสถานี ตํารวจภูธรแสนสุขอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 113 คน โดยสามารถจัดเก็บแบบสอบถามกลับมาได้ เป็นจํานวน 103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.15 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีและใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานี ตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในะดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมีรายด้านที่อยู่ในระดับปานกลางอีก 5 ประเด็น เรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ ด้านบุคลากร ด้านการประสานงานภายนอกหน่วยงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ด้านการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตามลําดับ 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีอายุราชการและ ประสบการณ์การทํางานในสายป้องกัน และปราบปรามต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนสถานภาพสมรส และระดับชั้น ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในเขตสถานีตํารวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรีในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.subjectตำรวจ -- การทำงาน
dc.subjectอาชญากรรม -- ชลบุรี
dc.titleปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตสถานีตำรวจภูธรแสนสุข จังหวัดชลบุรี
dc.title.alternativeProblem nd obstcles in criminl prevention nd suppression in sensuk police sttion, chonburi province
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to study the problem and obstacles in criminal prevention and suppression in Saensuk police station, Chonburi Province and compare the problem and obstacles in criminal prevention and suppression in SaenSuk Police Station, Chonburi Province by Personal factor. The sample consisted of 103 policeman in Saensuk police station. The instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used in data analysis composed of mean, Standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The level of statistical significance was set at 0.05. The result showed that : 1. The research results revealed that their problem and obstacles in criminal prevention and suppression of policeman in Saensuk police station was at a moderate level in overall. When taking each aspect into consideration, it was found that their problem and obstacles in criminal prevention was also at a high level in the area environment factor, and the participation of the people factor. By the way the problem and obstacles in criminal prevention level was at a moderate level in Staff factor, external Coordinating factor, material factor, management factor, and budget factor. 2. Hypothesis testing showed that policeman in Saensuk police station with different duration of employment, and a work experience were Significantly related to the problem and obstacles in criminal prevention of policeman at the 0.05 level. By the way at policeman in Saensuk police station with different gentle, age, education, income, marriage status, and work status were not significantly related to the problem and obstacles in criminal prevention of policeman
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.degree.nameรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920739.pdf1.81 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น