กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8537
ชื่อเรื่อง: ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fish pinting, mixed medi series: symbol of identity nd experience of journey
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรดี พันธุภากร
เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ชาญณรงค์ ช่วงจั่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
จิตรกรรมไทย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ผลงานจิตรกรรมสื่อผสมชุดปลา : สัญลักษณ์แห่งตัวตน และการเดินทาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลของปลา ความหมาย ความเชื่อที่แสดงออกในรูปแบบของสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง ทดลองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรมเทคนิคสื่อผสมเพื่อสะท้อนถึงแนวความคิด จินตนาการ ประสบการณ์ของชีวิตที่เปรียบเสมือนกับการเดินทาง โดยใช้ปลาเป็นสัญลักษณ์ และบอกเล่าเรื่องราว จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลมาสู่งานสร้างสรรค์ศิลปะ จำนวน 5 ชิ้น ผลงานชิ้นที่ 1 ผิวเผือก ผลงานชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นความงดงามและแตกต่างในด้านของรูปทรงและสีสัน การจัดวางองค์ประกอบของภาพ โดยแสดงออกถึงลักษณะของปลาเผือกที่เปรียบเทียบกับตัวตนและคุณค่าของศิลปะ ผลงานชิ้นที่ 2 เผชิญหน้า ผลงานชิ้นนี้ใช้ปลามาเป็นสัญลักษณ์สะท้อนถึงความรู้สึกที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรค์ปัญหาเพื่อแสวงหาความสำเร็จผ่านรูปทรงและสีสันที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว เข้มแข็งและกล้าหาญ ผลงานชิ้นที่ 3 พละกำลัง ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงความแข็งแรงอดทนโดยใช้วัสดุที่มีความหนาและแข็ง จัดวางองค์ประกอบของรูปทรงและสีสัน แสดงออกถึงพละพลังที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรค์ปัญหา ผลงานชิ้นที่ 4 ปกป้อง แสดงออกถึงการปกป้องดูแลคนที่เรารักให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ โดยการตัดทอนรูปทรงและจัดวางองค์ประกอบ รวมถึงสีสันที่สดใสสะท้อนถึงความงดงาม ผลงานชิ้นที่ 5 ผ่านพ้นผลงานชิ้นนี้บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางผ่านสิ่งต่าง ๆ เปรียบได้กับประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ใช้สอนใช้เป็นบทเรียน และแก้ไขปัญหา โดยแสดงออกผ่านรูปทรงและสีสันของปลา
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8537
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
55920384.pdf7.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น