กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8521
ชื่อเรื่อง: บุปผชาติ : ศิลปะการสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mixed medi rt from recycled pper
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ภรดี พันธุภากร
กนกวรรณ แก่นจักร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ
ศิลปะสื่อประสม
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง บุปผชาติ : ศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลอง เทคนิคกระบวนการในการทำกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อแสดงออกถึงความงามในบุปผชาติในแต่ละฤดูกาล มีแนวคิดในความงามของบุปผชาติ พฤกษา พรรณพืชนานาชนิด โดยใช้วิธีการการซ้ำของรูปร่างและขนาดเพื่อสร้างมิติ เน้นการใช้สีเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สะท้อนจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล จำนวน 3 ชุด รวม 6 ชิ้น คือ ชุดผลงานฤดูกาล แนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติในช่วงฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ผลงานใช้โทนสีตามฤดูกาลและยังคงลักษณะของดอกไม้ชนิดนั้น ชุดผลงานจินตนาการ แนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติ พฤกษานานาพรรณ ใช้โทนสีตามฤดูกาล เน้นการผสมผสานบุปผชาติในฤดูต่าง ๆ และพรรณพฤกษาให้สอดคล้องกับจินตนาการ ชุดผลงานอลังการ แนวความคิดเกี่ยวกับบุปผชาติให้ดูหรูหรา เน้นการเชื่อมรูปร่างรูปทรงระหว่างสีสันในช่วงฤดูต่าง ๆ ผลงานทั้ง 3 ชุดนี้ ได้สะท้อน คุณค่าความงาม สีสันของบุปผชาติในช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เป็นผลงานศิลปะสื่อผสมจากกระดาษรีไซเคิล ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะของผู้วิจัย
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8521
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
54921343.pdf10.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น