กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8098
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of self-mngement support progrm on dibetes self-mngement behvior nd blood sugr level in women with gesttionl dibetes mellitus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
กฤษณี สุวรรณรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวาน -- การดูแล
เบาหวานในสตรีมีครรภ์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การสนับสนุนการจัดการตนเองเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้หญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 48 รายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 24 ราย กลุ่มเปรียบเทียบ 24 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติในการคัดเข้าและการจับคู่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองและการดูแลตามปกติส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น .77 และแบบบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบของฟิ ชเชอร์ และสถิติทีแบบอิสระ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t= 4.26, p < .001) และมีระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t= -1.92, p = .03) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขควรสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้สามารถจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8098
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น