กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8098
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพิศ ศิริอรุณรัตน์
dc.contributor.advisorตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
dc.contributor.authorกฤษณี สุวรรณรัตน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T06:54:29Z
dc.date.available2023-05-12T06:54:29Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/8098
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พย.ม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการสนับสนุนการจัดการตนเองเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้หญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์สามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุน การจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จำนวน 48 รายแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 24 ราย กลุ่มเปรียบเทียบ 24 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติในการคัดเข้าและการจับคู่กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองและการดูแลตามปกติส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อมั่น .77 และแบบบันทึกระดับน้ำตาลในเลือด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบของฟิ ชเชอร์ และสถิติทีแบบอิสระ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t= 4.26, p < .001) และมีระดับน้ำตาลในเลือดเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ (t= -1.92, p = .03) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผลการวิจัยครั้งนี้เสนอแนะว่า พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขควรสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ให้สามารถจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
dc.language.isoth
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectเบาหวาน -- การดูแล
dc.subjectเบาหวานในสตรีมีครรภ์
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
dc.titleผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์
dc.title.alternativeEffects of self-mngement support progrm on dibetes self-mngement behvior nd blood sugr level in women with gesttionl dibetes mellitus
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeSelf-management support is an important process that helps women with gestational diabetes mellitus [GDM] to manage their illness for controlling their blood sugar. The objective of this quasi-experimental research. was to examine effects of a self-management support program on diabetes self-management behavior and blood sugar level in women with [GDM]. Samples consisted of 48 pregnant women with [GDM] attending antenatal clinic at Prapokklao hospital, Chanthaburi province from February to June 2018. Samples who met the inclusion criteria were matched and assigned equally into either the experimental (n= 24) or comparison group (n= 24). The experimental group received self-management program and routine care and the compare group received only routine care. Data were collected by using self-administered diabetes self-management behavior questionnaire with the reliability of .77 and a blood sugar levels record sheet. Data were analyzed by using descriptive statistics, Chi-square test, Fisher exact test, and independent t-test. The results showed that the experimental group had significantly higher score on self-management behaviors (t= 4.26, p< .001) and lower blood glucose levels (t= -1.92, p= .03) than those in the comparison group. The results of this study suggest that nurse and health care personnel should provide support pregnant women to manage their diabetes which will result in normal blood glucose level.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการผดุงครรภ์
dc.degree.nameพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf3.16 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น