กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7863
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Fctors relted to fer of flling mong older dults with dibetes mellitus
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
พรชัย จูลเมตต์
ธนภรณ์ พิพัฒน์วณิชชา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: เบาหวานในผู้สูงอายุ
Health Sciences
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
การหกล้มในผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยสูงอายุ
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ความกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุพบได้บ่อยและส่งผลถึงการจำกัดการปฏิบัติกิจกรรมประจำวันและการควบคุมโรคเบาหวานในผู้สูงอายุการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความกลัวการหกล้มและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและการสุ่มอย่างง่ายจากผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลแบบประเมินความกลัวการหกล้มฉบับภาษาไทย แบบสัมภาษณ์การรับรู้ภาวะสุขภาพ แบบวัดความเศร้าในผู้สูงอายุของไทย การทดสอบการก้าวเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุเครื่องมือทดสอบการรับความรู้สึกบริเวณฝ่าเท้าและแผ่นวัดสายตาระบบตัวเลขวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ ออเดอร์และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความกลัวการหกล้ม (ร้อยละ 53.90) การรับรู้ภาวะสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับปานกลาง (rs= -.354, p< .01) ภาวะปลายประสาทเสื่อม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำ (rpb= .294, p= .001) และความสามารถในการก้าวเดิน และการทรงตัวมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำ (rs= -.251, p= .003) กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการมองเห็นมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (rs= .221, p= .009; rpb= .205, p= .028) ส่วนเพศอายุ และประสบการณ์การหกล้ม มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวานอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรด้านสุขภาพควรให้ความสำคัญกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่มีการรับรู้ภาวะสุขภาพไม่ดีมีภาวะปลายประสาทเสื่อม มีการทรงตัวไม่ดีมีภาวะซึมเศร้า และความสามารถในการมองเห็นบกพร่องโดยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแนวปฏิบัติหรือโปรแกรมการพยาบาลเพื่อลดความกลัวการหกล้ม หรือส่งเสริมความมั่นใจในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุโรคเบาหวานต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7863
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
58920232.pdf3.69 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น