กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7640
ชื่อเรื่อง: ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The lerning mngement using bq4r lerning for developing jpnese reding comprehension of mthyomsuks 5 students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุทธาภา โชติประดิษฐ์
ปริญญา ทองสอน
รัตนวดี สารเจริญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น -- การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน (มัธยมศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นก่อนและหลังเรียน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R และศึกษาเจตคติของ นักเรียนต่อภาษาญี่ปุ่นหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางละมุง แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ BQ4R หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 2. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อภาษาญี่ปุ่นหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ BQ4R อยู่ในระดับเจตคติระดับมาก
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7640
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf5.63 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น