กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/757
ชื่อเรื่อง: การดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Self-care practice in HIV infected pos-partum women
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ระวีวรรณ ภูธนะกูล
วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์ - - การติดเชื้อ
โรคเอดส์ - - วิจัย
โรคเอดส์
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/757
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น