กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/757
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorระวีวรรณ ภูธนะกูลth
dc.contributor.authorวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์th
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:07Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:07Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/757
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการติดเชื้อเอชไอวีth_TH
dc.subjectผู้ติดเชื้อเอชไอวี - - การดูแลth_TH
dc.subjectผู้ติดเชื้อเอชไอวีth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - การติดเชื้อth_TH
dc.subjectโรคเอดส์ - - วิจัยth_TH
dc.subjectโรคเอดส์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
dc.titleการดูแลตนเองของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีth_TH
dc.title.alternativeSelf-care practice in HIV infected pos-partum womenen
dc.typeResearchth_TH
dc.year2547
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น