กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7469
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสยาม ยิ้มศิริ
dc.contributor.authorกนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:58:59Z
dc.date.available2023-05-12T03:58:59Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7469
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractงานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำดินตะกอนทะเล (Soil) มาปรับปรุงคุณสมบัติด้วยจีโอโพลิเมอร์ โดยใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูง (FA) เป็นสารตั้งต้นและใช้โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3 ) และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นสารละลาย Alkali activator เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุงานทางโดยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทดสอบ California bearing ratio (CBR) ในสภาวะแช่น้ำ และกำลังอัดจากการทดสอบ Unconfined compressive strength (UCS) ในสภาวะแช่น้ำ และไม่แช่น้ำ ผสมด้วยอัตราส่วน Soil : FA เท่ากับ 100 : 0 80 : 20 และ 60 : 40 ในอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH เท่ากับ 0 : 100 50 : 50 และ 100 : 0 โดยสารละลาย NaOH มีความเข้มข้น 5 และ 8โมลาร์โดยตัวอย่างทั้งหมด จะถูกบ่มที่อุณหภูมิห้องที่ระยะเวลา 7 และ 28 วัน และนำมาทดสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยวิธี SEM/EDX ทดสอบองค์ประกอบธาตุ XRF ทดสอบความโครงสร้างผลึก XRD และทดสอบโครงสร้างโมเลกุล FT-IR ผลการทดสอบแสดงว่า ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อกำลังอัด ได้แก่ อัตราส่วน Soil : FA อัตราส่วน Alkali activator ความเข้มข้นสารละลาย NaOH และระยะการบ่ม โดยพบว่า CBR ในสภาวะแช่น้ำ และ UCS ในสภาวะไม่แช่น้ำ มีค่าการทดสอบสูงสุดที่อัตราส่วน Soil :FA 60 :40 ด้วยอัตราส่วน Na2SiO3 : NaOH 0 : 100 ความเข้มข้นของสารละลาย NaOH ที่ 5 โมลาร์ระยะเวลาการบ่มตัวอย่างที่ 7 ขณะเดียวกัน UCS ในสภาวะแช่น้ำที่อัตราส่วนเดียวกันแต่ระยะการบ่มที่ 7 วัน ทุกอัตราส่วนไม่สามารถให้กำลังอัดได้แต่ระยะการบ่มที่ 28 วัน ที่อัตราส่วนเดียวกัน สามารถให้กำลังอัดได้สูงสุด ซึ่งจาผลทดสอบ UCS นี้ไม่ผ่านข้อกำหนดชั้นพื้นทางและรองพื้นทางตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงจึงทำการปรับปรุงอัตราส่วนด้วยการเพิ่มสารละลาย Alkali activator ไปอีก 3% พบว่า อัตราส่วนดังกล่าวยังคงให้ค่ากำลังอัดสูงสุด โดยระยะการบ่มที่ 7 ววัน ในสภาวะแช่น้ำสามารถให้กำลังอัดได้และผ่านเกณฑ์มาตรฐานชั้นรองพื้นทางกรมทางหลวงแต่อย่างไรก็ตามระยะการบ่มที่ 28 วันนั้น ให้ค่ากำลังอัดสูงที่กว่าสาเหตุเป็นเพราะ ปฏิกิริยาจีโอโพลิเมอไรเซชันของ N-A-S-H ที่ต้องการการพัฒนาปฏิกิริยาถึงระยะเวลา 28 วัน เพื่อให้ตัวอย่างเชื่อมประสานทนต่อภาวการณ์แช่น้ำ และปฏิกิริยาไฮเดรชันของ C-S-H ซึ่งเร่งการพัฒนากำลังในระยะการบ่ม 7 วัน โดยผลจากการทดสอบ SEM/EDX XRF XRD และ FT-IR บ่งชี้ถึงส่วนประกอบของ N-A-S-H และ C-S-H ในตัวอย่างแต่อย่างไรก็ตามยังคงพบการเกิดปฏิกิริยาจีโอโพลิไรเซชันเล็กน้อย โดยผลการทดสอบมีความคล้ายคลึงกันทั้งตัวอย่างที่ได้จากอัตราส่วนเดิมและอัตราส่วนที่ถูกปรับปรุงใหม่
dc.language.isoth
dc.publisherคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
dc.subjectการปรับปรุงดิน
dc.subjectดินตะกอน
dc.subjectตะกอน (ธรณีวิทยา)
dc.subjectจีโอโพลิเมอร์
dc.subjectขี้เถ้าลอย
dc.titleการปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูง
dc.title.alternativeStbiliztion of dredged mrine sediments using high clcium fly sh-bsed geopolymer
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThis research studies a possibility of improving a dredged soil by geopolymerization process to be used as a highway material. The geopolymerization process uses a fly ash (FA) as a precursor and a mixture of sodium silicate (Na2SiO3 ) and sodium alkali (NaOH) as an alkali activator. The interested properties of the improved soils are (i) Compaction characteristics, (ii) California bearing ratio (CBR), and (iii) Unconfined compressive strength (UCS). The affecting factors which are investigated are (i) Soil:FA ratio (100 : 0, 80 : 20, and 60 : 40), (ii) Na2SiO3 : NaOH ratio (0 : 100, 50 : 50, and 100 : 0), (iii) NaOH concentration (5 and 8 molar), and (iv) curing time (7 and 28 days). The resulting improved soils are also undertaken chemical analysis, i.e. SEM/EDX, (ii) XRF, (iii) XRD, and (iv) FT-IR. The study shows that all of the investigated affecting factors have an influence of resulting improved soils. At optimum alkali activtor content (OAC), the soaked CBR and unsoaked UCS have their highest values at (i) Soil :FA ratio of 60 : 40, (ii) Na2SiO3 : NaOH ratio of 0 : 100, (iii) NaOH concentration of 5 molar, and (iv) curing time of 7 days. In contrast, the soaked USC at these aforementioned conditions cannot be obtained due to sample disintegration. However, when the curing time is increased to 28 days, the soaked USC at these aforementioned conditions give maximum values but they still do not meet the highway standard values. Therefore, additional condition at OAC+3% is studied. It is found that, with a compaction condition of OAC+3%, the earlier conditions still give highest values and meet the highway standard values. The results from chemical analysis show the existence of N-A-S-H and C-S-H in the improved soils. However, there is small degree of geopolymerization reaction.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineวิศวกรรมโยธา
dc.degree.nameวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf16.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น