วิทยานิพนธ์ (Theses) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 92
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การผลิตสารลีแวนด้วยเอนไซม์ลีแวนซูเครสเพื่อการประยุกต์ใช้กับกากของเสียอุตสาหกรรมด้วยเอนไซม์แบบตรึงวิทวัส แจ้งเอี่ยม; ธนวัฒน์ ราชภิรมย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บเกี่ยวพลังงานไร้สายย่านความถี่วิทยุด้วยวิธีอภิวัสดุสัญชัย เอียดปราบ; เชาว์ ชนะดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคลีนและไคเซ็น : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมลิฟต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อริยะ เสมอวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษานโยบายการควบคุมวัสดุคงคลังประเภทชิ้นส่วนอะไหล่บรรหาญ ลิลา; วรัญญา ลิ้มบ้วน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาปัญหาการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนอาคารของกองช่างเทศบาลตำบลในอำเภอเมืองจังหวัดระยองอานนท์ วงษ์แก้ว; ชัยณรงค์ ถาวรเพียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การระบุตำแหน่งภายในอาคารจากจุดเซ็นทรอยด์ที่ถ่วงน้ำหนักบนแผนที่ฟิงเกอร์ปริ๊นท์ภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; ภิญญดา นาคศรีคร้าม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การเพิ่มอัตราการสร้างกุญแจระดับกายภาพจากค่าความแรงสัญญาณโดยใช้การเข้ารหัสเครือข่ายแบบปลอดภัยภาณุวัฒน์ ด่านกลาง; สุนทรี ใจคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2562การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการทำสีตัวถังรถยนต์ชนิด Solvent based และ water basedทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา; ภาวัช แก้วสำราญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพกรณีศึกษา บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์นสัญญา ยิ้มศิริ; ก้องเกียรติ กิตติคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561การทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยทางอุทกพลศาสตร์ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของต้นกล้าป่าชายเลนธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง; กมลพล ขยันหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมจากการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยวิธีการเชื่อมแบบฟลักซ์คอร์ (FCAW)ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ; ชัชวาลย์ ทิพย์วงษ์ทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การพัฒนาระบบแสดงผลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีศึกษาพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์; สุริยา แก้วเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ฮิวริสติกแบบกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็มผสมสำหรับปัญหาการจัดตารางการผลิตของระบบการผลิตแบบตามงานจักรวาล คุณะดิลก; พัชรินทร์ ศรีสองสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงค่าดัชนีชี้วัดความต้องการพลังงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนของช่วงล่างรถยนต์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์; ณรงค์ศักดิ์ โพธิ์ไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษาระดับคุณภาพการจัดการงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทวีชัย สำราญวานิช; ณรงค์ศักดิ์ ใจอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีวิเชียร ชาลี; รัฐพงษ์ รัตนโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561แบบจำลองคณิตศาสตร์แบบหลายขั้นตอนสำหรับปัญหาการขนส่งคอยล์โลหะจักรวาล คุณะดิลก; ภิญญามาศ มานะทวีวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การศึกษานโยบายการจัดการวัสดุคอมโพสิตสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยานคมกฤษ วงศ์ทิมน้อย; บรรหาญ ลิลา; วรปรัชญ์ พูนสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การปรับปรุงคุณสมบัติดินตะกอนทะเลด้วยการใช้จีโอโพลิเมอร์เถ้าลอยแคลเซียมสูงสยาม ยิ้มศิริ; กนกเนตร ขึ้นนกคุ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2561การประเมินเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคาร์บอนฟุตพริ้นท์แม่พิมพ์ลายดอกยางแบบพลาสเตอร์ชิ้นใหญ่และพลาสเตอร์ชิ้นเล็กภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ; มนศิต กุลมาตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 92

Discover