กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7273
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: People prticiption in crime prevention of Khodin Subdistrict Administrtive Orgniztion, Bng Pkong district, Chchoengso province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุพจน์ บุญวิเศษ
กานติมา ครุฑธาโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การป้องกันอาชญากรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
อาชญากรรม -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหา อาชญากรรมเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 350 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-Test) และใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน 31 ปี มีระดับการศึกษาต่ํากว่าระดับชั้นปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,001 บาท โดยมากประกอบอาชีพรับเกษตรกร/ประมง มีสถานภาพโสด และมีระยะเวลาที่พํานักอาศัยในพื้นที่ 26 ปีขึ้นไป ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ในการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม และด้านการร่วม กิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการตํารวจ มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่พํานักอาศัยในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7273
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น