กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7273
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorสุพจน์ บุญวิเศษ
dc.contributor.authorกานติมา ครุฑธาโรจน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:39:14Z
dc.date.available2023-05-12T03:39:14Z
dc.date.issued2561
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7273
dc.descriptionงานนิพนธ์ (ร.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2561
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหา อาชญากรรมเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราและเพื่อ เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 350 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่าที (t-Test) และใช้ค่าสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Oneway - ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุไม่เกิน 31 ปี มีระดับการศึกษาต่ํากว่าระดับชั้นปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 15,001 บาท โดยมากประกอบอาชีพรับเกษตรกร/ประมง มีสถานภาพโสด และมีระยะเวลาที่พํานักอาศัยในพื้นที่ 26 ปีขึ้นไป ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเรียนรู้ในการป้องกันตนเองและทรัพย์สินให้พ้นภัยอาชญากรรม และด้านการร่วม กิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และด้านการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจการตํารวจ มีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ตามลําดับ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาดิน อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาที่พํานักอาศัยในพื้นที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
dc.language.isoth
dc.publisherคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectการป้องกันอาชญากรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
dc.subjectอาชญากรรม -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.subjectองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน -- ไทย -- ฉะเชิงเทรา
dc.titleการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
dc.title.alternativePeople prticiption in crime prevention of Khodin Subdistrict Administrtive Orgniztion, Bng Pkong district, Chchoengso province
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to study the People participation in crime prevention of KhaodinSubdistrict Administrative Organization, Bang Pakong District, Chachoengsao Province and Compare the People participation in crime prevention of KhaodinSubdistrict Administrative Organization, Bang Pakong District, Chachoengsao Province by Personal factor. The sample consisted of 350 People in KhaodinSubdistrict Administrative Organization, Bang Pakong District, Chachoengsao Province. The instrument used in this study was a questionnaire. The statistics used in data analysis composed of mean, Standard deviation, t-test and One-way ANOVA. The level of statistical significance was set at 0.05. The result showed that : Sample answering questionnaires was mostly mal, aging not over 31 years old, was mostly graduated at under bachelor, was mostly income below 15,000 bath, was mostly a farmer/fisherman, was mostly single status and Duration of residence in KhaodinSubdistrict Administrative Organization area above 26 years old. The research results revealed that their participation in crime prevention of KhaodinSubdistrict Administrative Organization, BangPakong District, Chachoengsao Province was at a neutral level. When taking each aspect into consideration, it was found that their participation was also at a neutral level in the Learning to protect yourself and your property from crime factor and participation in activities with the police. By the way the People participation level was at a low level in Participation in coordination with the government factor and Involvement in police support. And Hypothesis testing showed that people with different gender, age, education, career, marriage status, and Duration of residence were Significantly related to People participation in crime prevention at the 0.05 level.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
dc.degree.nameรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf1.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น