กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/725
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorชัยศักดิ์ อิสโร
dc.contributor.authorพรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:04Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:04Z
dc.date.issued2552
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/725
dc.description.abstractท่อนาโนคาร์บอนทำการสังเคราะห์ด้วยวิธีการตกเคลือบไอระเหยทางเคมี โดยใช้แผ่นฟิล์มบางนิกเกิลที่ขนาดความหนา 20 นาโนเมตรเป็นตัวคะดะลิสต์เคลือบบนแผ่นซิลิกอนด้วยวิธีดีซีสปัตเตอร์ริง ในการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอนด้วยวิธีไอระเหยทางเคมีที่อุณหภูมิ 700 C' และ 750 C' พบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของท่อนาโนคาร์บอนเกิดอะมอฟัสคาร์บอนขึ้นเป็นจำนวนมากที่บริเวณผิว เมื่อท่อนาโนคาร์บอนที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 700 C' มาทดสอบการตรวจจับโมเลกุลของแก๊สแอมโมเนียที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ที่อุณหภูมิห้อง, 50' C, 75'C และ 100'C พบการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของท่อนาโนคาร์บอนสำหรับการตรวจจับแก๊สมีค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นของโมเลกุลของแก๊สแอมโมเนียที่อุณหภูมิ 100 'C ผลของการตรวจจับโมเลกุลแก๊สแอมโมเนียของท่อนาโนคาร์บอน มีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานที่สูงกว่าอุณหภูมิอื่น Carbon nanotubes (CNTs) were synthesized using thermal chemical vapor deposition (CAD) method. A Ni thin film 20 nm thick as the catalyst for CNTs growth was deposited on a Si substrate by dc sputtering method. In the CVD experiment to synthesis CNTs at 700 'C and 750 'C, the morphology of CNTs shows many amorphous carboons forming on the surface. The synthesized CNTs at 700'C was used to detect the different concentration of NH3 gas at room temperature, 50'C, 75'C and 100' C. Resistance change of CNT-based gas sensors increased with increasing NH3 gas concentration. At 100' C, the result of the CNT-based gas sensor showed a higher change of resistance than other temperature.th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectท่อนาโนth_TH
dc.subjectท่อนาโนคาร์บอนth_TH
dc.subjectไอโอโนเมอร์th_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นชนิดปรับปรุงผสมกับวัสดุไอโอโนเมอร์เพื่อประโยชน์ในการตรวจวัดแก๊สth_TH
dc.title.alternativeModified multiwalled carbon nanotubes-based Ionomers for gas sensing applicationsth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2552
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น