กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/723
ชื่อเรื่อง: คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality of Graduates and Factors Affecting Quality of Graduates of Faculty of Education Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กาญจนา มณีแสง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กำลังคนระดับอุดมศึกษา
บัณฑิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องคุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2537 ถึง 2539 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง บัณฑิตในตลาดแรงงานจำนวน 460 คน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 140 คน อาจารย์ผู้สอนนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) และบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา มีคุณลักษณะมาก 34 รายการ ซึ่งสอดคล้องกับความจำเป็นต้องมี คุณลักษณะมาก 5 อันดับคือ มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานที่ทำ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีจิตใจกว้าง 2. ปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพบัณฑิต ได้แก่ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาชีพครู หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มีความเหมาะสมดี ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลศึกษามีโครงสร้างหลักสูตรเหมาะสมดี พฤติกรรมการสอนและคุณลักษณะของอาจารย์ที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คือ อาจารย์มีความรู้ดีในวิชาที่สอน เป็นผู้นำด้านวิชาการ มีคุณธรรม มีการเตรียมการสอนอย่างดี มีประมวลการสอนแจกนิสิต นิสิตส่วนใหญ่เข้าเรียนสม่ำเสมอ เข้าห้องสมุดค้นคว้าและร่วมกิจกรรมนิสิต
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/723
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf205.14 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf169.64 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter2.pdf1.03 MBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf441.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf507.73 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf175.66 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf11.01 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น