กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/715
ชื่อเรื่อง: การเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Mainstreaming education between special and normal children a case study of mainstreaming educational schools in the office of sakaeo educational service
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กนก พานทอง
นันทิยา ทองหล่อ
เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ
ลาวัลย์ ทีคำ
อภิญญา อิงอาจ
อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
อัญญา ปลดเปลื้อง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ - - สระแก้ว - - วิจัย
สาขาการศึกษา
เด็กพิเศษ - - การศึกษาและการสอน - - สระแก้ว - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/715
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น