กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/715
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกนก พานทองth
dc.contributor.authorนันทิยา ทองหล่อth
dc.contributor.authorเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณth
dc.contributor.authorลาวัลย์ ทีคำth
dc.contributor.authorอภิญญา อิงอาจth
dc.contributor.authorอะเคื้อ กุลประสูติดิลกth
dc.contributor.authorอัญญา ปลดเปลื้องth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:53:03Z
dc.date.available2019-03-25T08:53:03Z
dc.date.issued2551
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/715
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการเรียนร่วมของเด็กพิเศษ - - สระแก้ว - - วิจัยth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.subjectเด็กพิเศษ - - การศึกษาและการสอน - - สระแก้ว - - วิจัยth_TH
dc.titleการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิเศษกับเด็กปกติ กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนร่วมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วth_TH
dc.title.alternativeMainstreaming education between special and normal children a case study of mainstreaming educational schools in the office of sakaeo educational serviceth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2551
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น