กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7087
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.advisorอาพันธ์ชนิต เจนจิต
dc.contributor.advisorพรรณทิพา ตันตินัย
dc.contributor.authorกุลวดี อำภาวงษ์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
dc.date.accessioned2023-05-12T03:33:21Z
dc.date.available2023-05-12T03:33:21Z
dc.date.issued2560
dc.identifier.urihttps://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7087
dc.descriptionงานนิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
dc.description.abstractการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) กับเกณฑ์ร้อยยละ 70 2) เปรียบเทียบ ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะ ให้รู้คิด (CGI) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดป่าสะแก จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติ และสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน แนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต สองมิติและสามมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน แนะให้รู้คิด (CGI) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
dc.language.isoth
dc.publisherคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.rightsมหาวิทยาลัยบูรพา
dc.subjectการรู้คิดในเด็ก
dc.subjectความสามารถทางคณิตศาสตร์
dc.subjectกิจกรรมการเรียนการสอน
dc.subjectคณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
dc.subjectมหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
dc.titleผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
dc.title.alternativeThe effects of cognitively guided instruction lerning ctivities on Mthemtics lerning chievement nd the Mthemticl resoning bility on reltions between Two-Dimensionl nd Three-Dimensionl Geometric Figure of Mthyomsuks I Students
dc.typeวิทยานิพนธ์/ Thesis
dc.description.abstractalternativeThe purposes of this research were 1) to compare students’ mathematics learning achievement on relations between two-dimensional and three-dimensional geometric figure of Mathayomsuksa I students after using the learning cognitively guided instruction with the criterion of 70 percent, and 2) to compare mathematical reasoning ability on relations between two-dimensional and three-dimensional geometric figure of Mathayomsuksa I students after using the learning cognitively guided instruction with the criterion of 70 percent. The subject was 10 Mathayomsuksa I students at Watpasakae School. Research instruments were twelve lesson plans of cognitively guided instruction, mathematic learning achievement tests and a mathematical reasoning ability test. The data was analyzed by Mean, Percentage and Standard Deviation. The results showed that: 1. The mathematics learning achievement on relations between two-dimensional and three-dimensional geometric figure of Mathayomsuksa I students after using the learning cognitively guided instruction washigher than the 70 percent criterion. 2. The mathematical reasoning ability on relations between two-dimensional and three-dimensional geometric figure of Mathayomsuksa I students after using the learning cognitively guided instruction washigher than the 70 percent criterion.
dc.degree.levelปริญญาโท
dc.degree.disciplineการสอนคณิตศาสตร์
dc.degree.nameการศึกษามหาบัณฑิต
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยบูรพา
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.8 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น