กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6309
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The reltionship between work motivtion nd morle mong non-commissioned government officers t new recruit militry trining center, nvl eductionl deprtment
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: กิจฐเชต ไกรวาส
สิทธิศักดิ์ สิทธิกุล
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
ขวัญในการทำงาน
แรงจูงใจในการทำงาน
ข้าราชการ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2) เพื่อศึกษาระดับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 150 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสถานะทางอาชีพและความก้าวหน้าในอาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านสภาพทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ด้านนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสำเร็จในการทำงาน ด้านความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากงานที่ได้รับมอบหมาย ด้านความรู้สึกมั่น คง ในอาชีพและความมั่นคงของหน่วยงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการและด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ตามลำดับ ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวน ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมากเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผู้ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับที่ 1 รองลงมาคือ ด้านความรู้สึกมั่นคงในอาชีพการงาน ด้านความผูกพันต่อองค์กรและด้านความรู้สึกในการได้รับ การยอมรับในผลสำเร็จของงาน ตามลำดับ ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้ำจุน แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านปัจจัยกระตุ้น และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (รป.ม.)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6309
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf2.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น