กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/627
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมของสารอาหารในบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Behavior of dissolved inorganic nutrients in the Bangpakong Estuary
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: อนินทรีย์เคมี
สารประกอบอนินทรีย์
สารอาหาร - - แม่น้ำบางปะกง
สารเคมี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2541
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/627
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น