กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/626
ชื่อเรื่อง: การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเขากวาง บริเวณชายฝั่งทะเล ณ เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Culturing of Gracilaria verrucosa in natuaral coastal habitat at Kaosammuk, Cholburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรรณี เพชรยศ
กรรณิการ์ จาบถนอม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การเพาะเลี้ยงในน้ำ - - ชลบุรี
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
สาหร่ายเขากวาง
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/626
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น