กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6172
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายหาดบางแสน-วอนนภา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of shoreline chnge t bngsen – wonnph bech using unmnned eril vehicle
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ตะวัน ผลารักษ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชายฝั่ง -- ไทย -- ชลบุรี
เขตแดนทางทะเล -- ไทย (ภาคตะวันออก)
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ชายฝั่ง -- การสำรวจ
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของแนวชายหาดบางแสน-วอนนภาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก โดยได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 (บริเวณแหลมแท่น) โซนที่ 2 (บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน) โซนที่ 3 (บริเวณวงเวียนบางแสน) และโซนที่ 4 (บริเวณสวนสาธารณะหาดวอนนภา) ภาพถ่ายรายละเอียดสูงแบบ RGB ที่ได้จาก อากาศยานไร้คนขบขนาดเล็ก็เริ่มทำการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เมษายน พ.ศ. 2559 ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวีนออกเฉียงเหนือ โดยมีค่าเฉลี่ยของค่า RMS errors ของภาพอยู่ที่ X =1.055 เมตร, Y= เมตร 1.308 และ Z = 0.613 เมตร จากนั้นนำภาพมาวิเคราะห์โดยสร้างเส้นขึ้นมา 2 เส้น คือ 1. เส้นแนวการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและ 2. เส้นแนวชายฝั่งมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเส้นอ้างอิงนำเส้นทั้ง 2 เส้นมาเปลี่ยนเป็นจุดที่มีพิกัดทางภูมิศาสตร์และหาระยะห่างระหว่างกัน ด้วยสมการ พบว่ามรสุมตะวนตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ กระแสน้ำเลียบฝั่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและกิจกรรมของมนุษย์ผลที่ไดจากศึกษาคือ โซนที่ 1 (บริเวณแหลมแท่น) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของชายหาดเพิ่มขึ้นประมาณ +0.17 เมตรโซนที่ 2 (บริเวณศาลเจ้พ่อแสน) มีค่าเฉลี่ยความกว้างชายหาดลดลงประมาณ -0.72 เมตรโซนที่ 3 (บริเวณวงเวียนบางแสน ) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของชายหาดเพิ่มขึ้นประมาณ +2.80 เมตรและโซนที่ 4 (บริเวณสวนสาธารณะหาดวอนนภา) มีค่าเฉลี่ยความกว้างของชายหาดเพิ่มขึ้นประมาณ +0.17 เมตร การใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทำให้ได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพ และเป็นพื้นฐานในการสำรวจชายฝั่งบางแสน-วอนนภา โดยใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กต่อไป
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2560
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/6172
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Fulltext.pdf17.57 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น