กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/577
ชื่อเรื่อง: ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นจากสำนวนที่เกี่ยวกับสัตว์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Images of the japanese from idioms relating to non-human creatures
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นฤมล ลี้ปิยะชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น - - คำศัพท์
ภาษาญี่ปุ่น - - สำนวนโวหาร
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/577
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น