กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5444
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของความสะดวกในการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีประสบการณ์สูงในประเทศไทย 
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The influence of service convenience affecting toward intention to use parcel delivery service of high experienced customer in Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จิราภา พึ่งบางกรวย
นันท์นภัส สุดแดน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: บริการจัดส่งสินค้า
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พัสดุ --การขนส่ง
พฤติกรรมผู้บริโภค
วันที่เผยแพร่: 2565
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสะดวกในการบริการแต่ละมิติของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย 3. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ในความตั้งใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย 4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสะดวกของการบริการที่มีผลต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย 5. เพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการของธุรกิจขนส่งพัสดุภัณฑ์ในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีประสบการณ์การใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในรอบ 3 เดือนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ และสมการถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-29 ปี มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาทบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ที่ใช้บริการบ่อยที่สุด คือ Kerry Express เหตุผลในการเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งพัสดุภัณฑ์ คือ มีสาขาใกล้บ้าน/เดินทางสะดวก วัตถุประสงค์ในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ส่วนใหญ่ คือ ส่งพัสดุระหว่างภูมิภาค จำนวนพัสดุที่นำมาส่งโดยเฉลี่ยต่อครั้งส่วนใหญ่ คือ 1-2 ชิ้น ประเภทพัสดุที่นิยมนำมาส่งส่วนใหญ่ คือ เสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการใช้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ส่วนใหญ่ คือ 51-100 บาท บุคคลที่ผู้ใช้บริการนิยมส่งพัสดุภัณฑ์ไปถึงส่วนใหญ่ คือ ลูกค้า วันที่นิยมมาใช้บริการส่งพัสดุภัณฑ์ส่วนใหญ่ คือ ทุกวัน ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการส่งพัสดุภัณฑ์นิยมมาใช้บริการส่วนใหญ่ คือ 12.01-15.00 น. โดยระดับความสะดวกในการบริการทั้ง 5 มิติ ด้าน ได้แก่ ความสะดวกในการตัดสินใจความสะดวกในการเข้าถึง ความสะดวกในการทำธุรกรรม ผลประโยชน์ของความสะดวก และความสะดวกของผลประโยชน์ย้อนหลัง พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับ มาก และ มากที่สุด ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ความสะดวกในการบริการทั้ง 5 มิติ ได้แก่ ความสะดวกในการตัดสินใจ ความสะดวกในการเข้าถึง ความสะดวกในการทำธุรกรรม ผลประโยชน์ของความสะดวก และความสะดวกของผลประโยชน์ย้อนหลัง ในบริบทขนส่งพัสดุภัณฑ์มีเพียง 4 มิติเท่านั้น ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความสะดวกในการทำธุรกรรม ผลประโยชน์ของความสะดวก และความสะดวกของผลประโยชน์ย้อนหลังที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม นอกจากนี้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมยังมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการอีกด้วย
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัย, 2565.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5444
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:วิทยานิพนธ์ (Theses)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
63920043.pdf2.31 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น