กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5339
ชื่อเรื่อง: คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำหวานในภาชนะพลาสติกรูปการ์ตูนในตลาดหนองมนและตลาดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรเพ็ญ อติรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา --สาขาวิชาจุลชีววิทยา --ปัญหาทางจุลชีววิทยา
การปนเปื้อนของจุลินทรีย์
ระบบทางเดินอาหาร
ปัญหาทางจุลชีววิทยา
จุลินทรีย์
งานนิพนธ์ปริญญาตรี
ปัญหาพิเศษ
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545
รายละเอียด: ปัญหาทางจุลชีววิทยา (วท.บ. (สาขาวิชาจุลชีววิทยา))--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/5339
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:หนังสื่อ/เอกสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2566_0021.pdf633.31 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น